2022/2023In sarduSerie AHermaea bètte ‘e coro! Mondovi binchida a su tie break

06/12/2022

Impresa noa intro ‘e domo pro sas biancasblue, chi cund’una remuntada manna mujana in duos s’iscuadra piemontesa in su Geopalace

Hermaea in su Geopalace narat chi no bind’at pro niune, nemmancu pro sas mannas de s’A2: cund’una remuntada manna, sas àbbilas de Taulara, mujant in duos, a su tie break, s’Lpm Bam Mondovi e giompent a sa cuinta binchida de cust’annada.

Binchida furada cun dentes e ungias dae Miilen e cumpantzas, chi ant coladu innanti su segundu e su cuartu partziale, agatende s’aidu ‘onu in su cuintu set finale. Duos puntos pretziosos meda, chi accumpantzant s’iscuadra sarda a livellu 13 in classifica.

SA GARA – Tuccada apparinada in su primu set, pustis Mondova balantzat, gratzias a una battidura galana. Hermaea at penadu sa paga pretzisione in attacu. Ruttas insegus 19-15, sas biancasblue sunt resessidas a remuntare, tanchende su set 25-19.

Unu punt’a puntu chena lacanas, at sinnadu puru se segundu game: cun battidura balente e tocchende boccias medas a muru, sas olbiesas ant coladu sa contra in su finale de su set, gratzias a sas giogadas vintzentes de Miilen, Schirò e Bulaich, agattende gasì su geniu pro apparinare su contu prima e binchere pustis 27-25.

Pag’istoria at apidu su terzu set, inue Mondovi est fuida chena lassare cabu a defesa peruna (25-13).

S’ecuilibriu est torradu in sa cuarta fratzione, cando s’Hermaea pustis de aere cumandadu, est istada colada 24-22. In su mamentu pius complicadu est furriada sa balia de sa contra: Mondovi at patidu sa pressione, cando sas àbbilas ant tentu sa lutta cun coro mannu, binchende torra 26-24.

Bantzigallende a incomintzu de su tie break ( 8-7 pro s’Hermaea a su cambiu), a sa furriada in campu Tajè e cumpantzas sunt fuidas pro semper, gratzias e sa defesa  e sa contra de s’attacu bene fraigadas (15-10).

Est’itada una partida bell’abberu, bida dae su colpu ‘e s’ocru taticu – cummentat Mastru Guadalupi – forsis no tantu dae s’ocru tecnicu. Sa iscuadras ant donadu mamentos de bella boccia a bolu. Semus contento meda de aere binchidu contr’a un iscuadra forte e bene bilanciada comente Mondovì, pusti cussu c’amus bidu in su terzu set, inue pariat totu perdidu. Amus tribagliadu subra su metzoru de su muru ‘e sa defesa e custu nos at ajuadu a remediare a mamentos de paga balia in attacu. Amus bidu metzoru mannu in diversos fatos de giogu, cando l’amus devida aggabbare, amus apidu rejone de una contra balente meda. Dae inoghe potimus tuccare pro accontzare su chi no est andadu bene meda, seguros chi potimus ancora metzorare”.

 

Mario Bua Capitta di Amistade

SEGUICI SUI SOCIAL

Non perdere nemmeno una news sul mondo #HermaeaFamily, seguici sui social!

BIGLIETTERIA ONLINE

Acquista comodamente in formato digitale i tuoi biglietti per le partite della Serie A!
https://www.hermaeavolley.it/wp-content/uploads/2018/09/fila_blu__hermaeavolley_web-1.jpg

Instagram

Archivi notizie

Privacy Policy

Cookie Policy

Volley Hermaea Olbia, Partita Iva 01720590908 - Lega Volley Femminile Serie A