2022/2023In sarduSerie ASu coràgiu ‘e s’Hermaea oriolat s’armada ‘e Roma

13/03/2023

Sas olbiesas si la giogant còntra sas primas de su campionadu binchende cun meritu su segundu set

 

Sa classifica no mudat, ma s’animu sighit a creschere. Cun una proa de curagiu mannu s’Hermaea Olbia dat ite faghere a s’armada romana, chi che colat su su Geopalace in battor set (17-25; 25-22; 16-25; 18-25 sos partziales) pustis de una gara semper gherrada.

Faladas in campu chena timore, sas àbbilas de Taulara ant bogadu inforas una proa balente, gioghende umpare còntra sa cabulista mai binchida dae niune, in su girone (21 binchidas subra 21 e mancu unu puntu perdidu in caminu). In su segundu set, subra totu, sas biancasblue ant bogadu a pizu tota sa balia, oblighende sas capitolinas a cuntzedere su cuartu game de tota s’annada.

Isposta sa gara, su publicu, accudidu a trùmas, at donadu applausu a sas sardas balentes, chi si l’ant giogada cun meritu, còntra sa printzipale candidada a su brincu intro s’A1.

SA GARA – Hermaea tuccat cun Bridi in diagonale, Messaggi, Bulaich e Miilen in banda, Tajè e Gannar in sa mesania cun Barbagallo libero. Cuccarini, mastru de sa Roma, presentat Bici opposta a Bechis, Rivero e Melli in sa bàttida, Rebora e Rucli in mesania e Ferrara libero.

Roma incomintzat sa gara  cu balia manna e chircat luego sa fùa. S’Hermaea però torrat insegus donzi colpu a mantenet su bilanciamentu, fintzas a cando s’ex Melli guidat sas suas a su 14-8. Guadalupi ponet Fontemaggi in logu de Miilen, in gana de sestare su sestetto sou, chi sighit a ruere insegus (21-12). Sa furriada no mancat (-5 subra su 22-17), ma sa fine de su set donat cuntentesa a sas capitolinas, chi gratzias puru a sa bona sorte, resessint a tancare subra su 25-17.

Sas Wolves faghent sa ‘oghe russa a incomintzu de su segundu set (4-1), ma sas olbiesas no timent: prima Tajè apparinat a 6 cun unu primu tempo, pustis Fontemaggi (tra sas pius balentes de su match) donat a sas sua sa prima fùa. Sas hermeinas leant animu e agatant puru su +2 (13-11 e timeout Cuccarini), pustis sa gara caminat subra binarios de puntu a puntu: su muru de Bridi subra Melli balet sa prima proa de fùa (21-19), Roma apparinat, ma Bulaich e Miilen donant sa boccia set a sas isolanas, posta a frutu a sa prima proa, gratzias a sa faddina de Melli (25-22 e paris in su contu).

In su terzu set torrat comente isetada sa balia de sas romanas, chi si leant su vantaggio subra su 3-2 cun s’ace de Rebora, e pustis fùint lestras fintzas a su 13-4 (servitziu vintzente de Rivero). Custa orta s’Hermaea no resessit a sighire sa contra, chi chena abbaidare insegus giompent a su 25-16 finale.

Meda pius bilanciada est sa tuccada de su cuartu set, cun sas iscuadras chi si torrant donzi colpu fintzas a livellu 10. Pustis Roma bolat a 12-8 cun s’attacu vintzente de Bici (12-8). Sas olbiesas abbarrant accurtzu cun Messaggi (17-14), tando però sighint a perdere distantziamentu, fintzas a sa resa finale 25-18, chi donat sos tres puntos a sas Wolves.

SOS CUMMENTOS – Mastru Dino Guadalupi, narat: “So contentu, e gasì devent essere sas piseddas, pro comente ant giogadu sa gara. Ischiamus bene chi no fit fatzile, ma amus guasi semper donadu totu cussu chi potiamus. Gioghende subra su tempus nostru, carchi orta amus perdidu pulitzia tecnica, subra totu in su finale, cando amus icomintzadu a ruere. Su segundu set? Amus donadu sa metzus proa, custu ‘attit cuntentesa manna pro l’aere binchidu contra un’iscuadra de cussa forza, capatza de balia chena paris in allenamentu puru. Ite zelu in sa Poule Promozione? Mancari no potimus abbaidare meda a sa classifica, amus in mente de sighire su metzoru, gioghende chena oriolu garas de altu livellu. Su resultadu devet guidare sa fadiga de onzi die”.

Giulia Melli, schiacciatrice de sa Roma Volley Club: “Isetaiamus sa balia de Olbia, ischende chi intro ‘e domo ant cumpridu binchidas medas. Ischiamus chi giogant una boccia a bolu bona meda e chi no s’arrendent mai, subra totu in defesa. In su primu set semus tuccadas bene, dae su segundu in fatu issas no ant pius fatu ruere peruna boccia a terra, gioghende bene meda puru si mancaiant de s’opposto titolare. Dae cras in fatu amus a pensare a su Brescia: ischimu chi donzi gara est una finale comente ischimus chi su livellu est altu meda. Sas iscuadras “cuscinetto” no s’agatant pius e pro custu devimus abbarrare semper a su 100%. S’atza a fine annada incomintzat a miminare, est pruite devimus mantennere s’animu ‘e sa gara semper altu.”

HERMAEA OLBIA – ROMA VOLLEY CLUB 1-3 (17-25; 25-22; 16-25; 18-25)

HERMAEA OLBIA: Messaggi 8, Fontemaggi 10, Miilen 3, Gannar 5, Bulaich 11, Bridi 4, Bresciani, Tajè 8, Barbagallo L. N.e: Diagne, Schirò, Arca. All.: Gudalupi

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 19, Bechis 3, Rivero 16, Ferrara (L1), Rebora 11, Melli 16, Ciarrocchi 3, Rucli 1. N.e.: Valoppi, De Luca Bossa, Bianchini, Valerio. All.: Cuccarini

Arbitri: Kronaj David, Manzoni Barbara

 

SEGUICI SUI SOCIAL

Non perdere nemmeno una news sul mondo #HermaeaFamily, seguici sui social!

BIGLIETTERIA ONLINE

Acquista comodamente in formato digitale i tuoi biglietti per le partite della Serie A!
https://www.hermaeavolley.it/wp-content/uploads/2018/09/fila_blu__hermaeavolley_web-1.jpg

Instagram

Archivi notizie

Privacy Policy

Cookie Policy

Volley Hermaea Olbia, Partita Iva 01720590908 - Lega Volley Femminile Serie A